اسکولیوز چیست

اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات به انحراف ستون فقرات اسکولیوز گفته میشود که بیشتر در ستون فقرات سینه ای رخ میدهد که بطور جبرانی در کمر نیز دیده میشود.اسکولیوز ظرفیت تنفسی و کارکرد قلب را کاهش میدهد و باعث...