دستگاه تخلیه لنف ها

Air compresion یا دستگاه تخلیه لنف ها این دستگاه از طریق ورود هوا به پوششی که دور اندام قرار گرفته است کمک به تخلیه ورم اندام ها یعنی دسته ها و پاها می کند. در واقع این وسیله می تواند به جای ماساژ دستی...