سوزن خشک در فیزیوتراپی

فیزیوتراپی با سوزن خشک - Physiotherapy with dry needling در این مقاله سعی شده است مقاله ای تخصصی به زبان ساده تری بیان شده باشد، شاید بعضی از موارد به صورت تخصصی و سنگین گفته شده باشد، در عین حال مطالب جد...